Farní rady

Farní rady

Pastorační rada farnosti

(volby proběhly v září 2022) Zápisy z Pastorační rady zde

Petr Stejskal
s. Doubravka Lenka Mazancová, KMBM
s. Ludmila Veronika Matysková, KMBM
Kateřina Hojná
Jindřich Kubica
Antonín Petráček
Lucie Kubicová
Michael Petráček
Kamil Pečenka
Alžběta Teperová
Eliška Pecnová
Miroslav Šmíd
Pavlína Flídrová
Roman Šatava

Modrá jména = členové vyšlí z voleb

Zelená jména = členové z titulu funkce

Ekonomická rada farnosti

(jmenovaná farářem v roce 2016)

Petr Stejskal
Christian Kazmirowski
Miroslav Šmíd - zástupce za pastorační radou
Vít Hojný

Pastorační rada (dále jen PR)

je poradním a pracovním orgánem faráře, podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva.
PR spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: "Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši" (Sk 4,32)
PR na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: "Budete mi svědky" (Sk 1,8)
PR posuzuje otázky týkající se farnosti, radí se o nich, nalézá možnosti řešení, usnáší se na opatřeních, poskytuje součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizuje. Na základě znalosti situace farnosti se podílí na vytváření pastoračního programu

Předpokladem pro plodnou činnost PR je společná modlitba, vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými, připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění. Nezanedbatelná je snaha společně se svými pastýři dbát o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.
PR se ustanovuje na dobu 4 let
Právo volit do PR má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti, právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit, a který je ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady.
 

Ekonomická rada farnosti

ERF dbá při správě majetku předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.
ERF se stará, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě, stará se o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti
ERF se podílí na sestavení finančního rozpočtu farnosti, který nemá být schodkový a má dbát na to, aby svěřené materiální hodnoty zůstaly zachovány, byly řádně spravovány a byl zajištěn jejich rozvoj a tím materiálně zajištěna pastorační činnost farnosti.
Ekonomická rada farnosti (ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře.